Προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Τρόπος εξέτασης - αίτηση - δικαιολογητικά

Υπουργική Απόφαση