ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

anastasi 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !

 

2o GEL Pylaias

 

 

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ

2nd  General Lyceum Pyleas

Δ. Βιζβίζη 29

55534 - Πυλαία Θεσσαλονίκης

«Πιστεύουμε στον ελεύθερο άνθρωπο και στις ανοιχτές κοινωνίες. Διαπαιδαγωγούμε τον ελεύθερο άνθρωπο των ανοιχτών οριζόντων και των ανοιχτών κοινωνιών. Διαπαιδαγωγούμε τον ελεύθερο Έλληνα των ανοιχτών οριζόντων, ευρωπαϊκών και οικουμενικών, σε πλήρη αντιστοιχία προς τη βαθύτερη ουσία του ελληνισμού, που είναι από τη φύση του παντελώς ασύμβατος με κλειστές και περιχαρακωμένες αντιλήψεις ζωής».

 

"We believe in the freedom of human beings and in open societies. We educate free people with broad horizons and open societies. We educate free Greeks with broadened European and universal horizons, while being consistent with the essence of Hellenism, which by nature is utterly incompatible with short-sighted and narrow-minded perceptions of life".

 

"Wir glauben an den freien Menschen und an offene Gesellschaften. Wir erziehen den weltoffenen, freien Menschen mit Perspektive. Wir erziehen den freien Griechen der offenen europ?ischen und globalen Horizonte in vollkommenem Einklang mit dem tieferen Sinn des Hellenismus, der von Natur aus g?nzlich unvereinbar ist mit verschlossenen und verbrauchten Lebenseinstellungen".

 

« Nous croyons en l'homme libre et aux soci?t?s ouvertes. Nous formons l'homme libre des horizons ouverts et des soci?t?s ouvertes. Nous formons le citoyen Grec libre des horizons ouverts, europ?ens et universels, en parfaite concordance avec l'essence la plus profonde de l'hell?nisme, qui est par nature totalement incompatible avec des perceptions limit?es et pr?-?tablies de la vie».

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

Additional information